Informace o nás

                                                                  1.

 

               70 LET RYBÁŘSKÉHO SPOLKU V JIŘÍKOVĚ

  

     V letošním roce 2016 je tomu již 70 let , co byl v roce 1946 zalo-

     žen po ll. Světové válce první český rybářský spolek ve městě.

    Tehdy do českého pohraničí přicházeli lidé z Čech , Moravy a

    Slovenska , aby se tu usadili a založily nový domov. Nejen prací

    živ je člověk , jak se říká a to dalo podnět ke vzniku mnoha záj-

    mových organizací. Nejprve ovšem v Georgswaldu , až později v

    Jiříkově. Když se ustavil ve městě rybářský spolek v létě 1946 ,

    bylo třeba nejdříve zjistit , co se v rybnících vůbec ukrývá . Více

    než ryb bylo v rybnících různé munice a zbraní , zejména v Ostrovním.

    Po vyčištění vod , opravách a získání násad se teprve mohlo začít 

    hospodařit a chytat ryby. Iniciativní byli především ti osadníci ,

    kteří s rybářstvím  a lovem měli zkušenosti z vnitrozemí. Z těch za-

    kládajících to byli pánové Lhotka , Kekula , Horáček , Matějka , Ka-

    špar , Červený , Turiščev (viz. foto) Další nejmenovaní ať odpustí ,

    čas zavál vzpomínky i jména .

 

    Tehdy se vše vyřizovalo  ve Šluknově , který byl okresním městem

    severní části výběžku . Všechny žádosti , registrace spolků , povo-

    lenky. Zpočátku , prakticky až do roku 1952 přetrvávalo zemské

    organizační členění pro Čechy , Moravu  a Slezsko. V praxi to zna-

    menalo , že členové spolků  mohli lovit jen v revírech katastru své-

    ho města.

 

   V Jiříkově se tehdy mohlo lovit na rybnících Ostrovní , Diessmerák ,

   Koupaliště , Cihelna a pár sezón i na Duháku. K lovu pstruhů se vy-

   užíval potok Jiřička (Ritterbach) a přítok od lesa přes rybníky Duhák

    a Ostrovní až po hranice v dolním Jiříkově . Potok tehdy nebyl regu-

   lován a tak úlovky pstruhů byly hojné .

  

  Nejoblíbenější rybník byl tehdy Textilák ( zvaný Díznerák) a Ostrovní.

 

  Jako základna pro skladování rybářských potřeb pro výlovy i brigády

  sloužila kůlna u rybníka Ostrovní. Původně ledárna pro led na chla-

   zení pokrmů a především piva v hospodách pocházela ještě z dob

  c.k. Monarchie a byla zbourána až v roce 2014.

 

  Schůze spolku rybářů (ale i myslivců) se konaly nejčastěji v restauraci

  na Koupališti , později i v Bzenecké. Ze zakládajících členů spolku se

  jejich převážná část zapojila do důležitých funkcí buď jako předsedové ,

                                              2.

  hospodáři nebo vedoucí mládeže.

 

  Nový zákon o rybářství z roku 1963 vtiskl organizacím rybářů pevný

  základ pro činnost i hospodaření . Důraz se kladl i na uspokojování

  potřeb výživy obyvatelstva. Stát se stal výhradním majitelem tekou-

  cích vod , upravil výkon rybářského práva na všech vodách. Zákon

  platil v podstatě čtyřicet let , do r.2004.

 

  Práce s mládeží a její získávání do řad rybářů se stala pravidlem i nut-

  ností a dá se řící , že se jiříkovským rybářům dařila. Výsledky jsou pa-

  trny dodnes , starší rybáři našeho spolku začínali právě v šedesátých

  letech minulého století . Období uvedených let se pro rybářský sport

  ve městě zapsalo i jinak kladně. V letech 1965 – 68 byl upraven rybník

  Cihelna , zhotovena vyšší hráz , vybagrováno dno a zvětšena plocha.

  V letech 1969 – 76 byl vybudován rybník Mexiko na místě malého ryb-

  níčku .Této akci napomohlo budování nové strojírenské haly a slévárny

  v závodě Totex Jiříkov .Vytěžená zemina pak byla použita na hráz.

  Pro zachycení zátopových vod byl v Novém Jiříkově vybudován  v roce

  1992 rybník nový pod patronací povodí Ohře . Rybník Ostrovní se dočkal

  první opravy v roce 1976. Další celková oprava proběhla v letech 2013-

  14 , včetně úprav okolí. Rybolov byl znovu zahájen na podzim roku 2015.

     

 

                                           3.

 

  Zde je na místě uvést , že veškeré rybníky vždy poskytoval městský

  úřad Jiříkov rybářskému spolku bezplatně. To jak pro chov ryb , tak

  pro sportovní rybaření a je tomu tak dodnes.

 

   Pro spolkovou činnost byl v roce 2000 zakoupen dům č. 454 v Jiříko-

   vě od místních chovatelů zvířectva . Po úpravách a rekonstrukci je

  provozován v pronájmu jako Rybářský dům s občerstvením  , které

  přijalo název Kozlovna.

 

  Rozhodující je ale v každém spolku  , tedy i vtom rybářském , členská

  základna. Z počátečních asi dvaceti členů v roce 1946 se díky přitaž-

  livosti sportovního rybaření stal rybářský spolek jedním s největších

  v Jiříkově. Sedmdesát let práce je znát nejen v péči o vody , ale i v tr-

  pělivé práci s mládeží , která se třeba i po čase vrací zpět ke své zálibě

  jako dospělí  a rozumní hospodáři. Zárukou fungující organizace rybářů

  v Jiříkově je stabilizivaný výbor místní organizace  a zájem členů o ry-

 

  

  baření i hospodaření. Místní organizace Českého rybářského svazu v Ji-

  říkově je jednou z dobře hodnocených v rámci Severočeského svazu se

  sídlem v Ústí nad Labem . Rybářské revíry svazu sahají od Dolní Pous-

  tevny až po Klášterec nad Ohří .

 

 

  Dnes mají rybáři v Jiříkově na 120 dospělých členů  a to jak místní , tak

  i z jiných míst výběžku .Převažují muži , žen se zapojilo jen pět. Je potě-

  těšitelné , že zájem o rybaření má v dnešní době přetechnizované době

  i mládež , kterých je celkem 24. Obětavě je nyní vedou naši členové

  p. Gemer a Adámek.mladi-rybari-jirikov.webnode.cz Rybářský spolek

už několik funkčních období vedou odpovědní členové výboru p.Miroslav Vajda

jako předseda , p.Petr Jarka jako jednatel , p. Antonín Korinta , hospodář.

 

 

                                                  4.

 

 

   Dík za obětavost ze jmenovaných  patří patří předsedovi spolku p.Vaj-

   dovi . Ten stojí v čele rybářské – družiny- v Jiříkově v letošním jubilej-

   ním roce již 30 let.

 

   Nechť je sedmdesáté výročí založení rybářského spolku správným

   impulsem pro všechny , co milují vodu , přírodu a přátelství .Pro vše-

   chny členy spolku pak rokem dobrých úlovků , hezkých zážitků a spo-

   kojenosti.

 

 

 

 

                                            Josef Nedomlel

                                            jiříkovský rybář

                                            člen spolku

 

 

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode